O databázi

Databáze obsahuje 3578 záznamů diplomových a bakalářských prací obhájených na Pedagogické fakultě ZČU v letech 1992–2001. Byla zpracována na základě anotačních listů, které k diplomovým pracím vyplňovali studenti v letech 1997–2001 a podle seznamů diplomových prací, které zpracovávala knihovna podle podkladů z jednotlivých kateder a ze studijního oddělení. U prací, které jsou v knihovně také uloženy, byly základní údaje o práci ověřeny, popř. opraveny, přidělena klíčová slova na základě analýzy dokumentu a také uvedena sbírka, tj. místo uložení práce v Pedagogické knihovně, a signatura.

Pedagogická knihovna ZČU počítá s doplňováním záznamů diplomových prací. Postupně budou do databáze přidávány záznamy z roku 1991 a chronologicky sestupně i z dalších let.

Struktura záznamů
Vyhledávání
Zobrazení záznamů
Tisk záznamů


Struktura záznamu

Autor práce
Název, event. podnázev
Druh práce: ▪ diplomová práce
▪ bakalářská práce
Vedoucí práce
Počet stran, event. příloh
Katedra, na které byla práce obhájena:
▪ KAN – Katedra anglického jazyka
▪ KAT – Katedra technické výchovy
▪ KBI – Katedra biologie
▪ KČJ – Katedra českého jazyka a literatury
▪ KGE – Katedra geografie
▪ KHI – Katedra historie
▪ OV – Oddělení občanské výchovy (KHI)
▪ KHK – Katedra hudební kultury
▪ KCH – Katedra chemie
▪ KMT – Katedra matematiky
▪ KNJ – Katedra německého jazyka
▪ KOF – Katedra obecné fyziky
▪ KPG – Katedra pedagogiky
▪ KPS – Katedra psychologie
▪ KRF – Katedra ruského a francouzského jazyka
▪ KTV – Katedra tělesné a sportovní výchovy
▪ KVD – Katedra výpočetní a didaktické techniky
▪ KVK – Katedra výtvarné kultury
Sbírka, tj. označení místa uložení práce, je-li práce uložena v Pedagogické knihovně ZČU
▪ VEL - studovna Veleslavínova
▪ UNS - sklad Bory
Poznámka: práce z občanské výchovy dočasně uložené v Pedagogické knihovně na Klatovské jsou v databázi již označeny sbírkou UNS, protože po zpracování se počítá s jejich trvalým uložením ve skladu na Borech
Signatura prací uložených v Pedagogické knihovně ZČU
Klíčová slovavěcná, personální, geografická, organizace/instituce

Klíčová slova - věcná
charakterizují obsah práce z věcného hlediska, jsou utvořena jedním slovem nebo slovním spojením a zapsána v přirozeném pořádku slov.
Zahrnují i vlastní jména ve smyslu ▪ akcí (soutěže, festivaly, hudební festivaly, kongresy)
▪ názvů tištěných, audiálně i vizuálně zprostředkovaných děl (knihy, učebnice, časopisy, noviny, rozhlasové a televizní pořady)
▪ literárních děl (romány, novely, povídky, dramata, básnické sbírky, lidové hry, pohádky, eposy)
▪ hudebních děl (hudební skladby, opery, klavírní sonety)
▪ programovacích jazyků a počítačových programů
▪ jmen literárních postav.
Obsahují i
▪ názvy literárních, výtvarných a hudebních námětů, konverzačních témat
▪ chronologická klíčová slova – jednotlivé roky, jejich rozmezí i celá století.

Klíčová slova - personální
zahrnují jména osobností v invertovaném tvaru, tj. nejdříve příjmení a pak křestní jméno. Jména literárních a filmových postav jsou uvedena u klíčových slov věcných.

Klíčová slova - geografická
charakterizují obsah práce z geografického hlediska, jsou utvořena zeměpisným jménem a jeho věcným či místním zpřesněním.
Věcné zpřesnění vyjadřuje
▪ obecné pojmenování územního celku (okres, bývalý okres, oblast, část obce, povodí, lokalita, katastrální území, mikroregion)
▪ typ územního celku (řeka, vrch, jezero, přehradní nádrž, vodní nádrž, hrad, klášter, polesí, lom, železniční trať, přírodní park, chráněné území, CHKO, NPR, PR aj.).
Místní zpřesnění je vyjádřeno
▪ názvem okresu u českých geografických názvů, okres není uveden u okresních měst a větších územních celků, které zahrnují území více okresů, např. názvy pohoří
▪ názvem státu u cizích geografických názvů
▪ názvem světadílu u cizích geografických názvů větších územních celků přesahujících jeden stát.

Klíčová slova - organizace/instituce
zahrnují jména organizací a institucí doplněná v konkrétních případech i místem jejich sídla.

Vyhledávání

V databázi lze vyhledávat podle těchto údajů
■ autor práce
■ vedoucí práce
■ název práce (celý název nebo jeho část)
■ druh práce (výběr z menu)
■ katedra (výběr z menu)
■ klíčová slova

Klíčová slova lze prohlížet i v abecedně seřazeném rejstříku

■ v rejstřících jednotlivých klíčových slov (věcná, personální, geografická, organizace/instituce)
■ ve společném rejstříku všech klíčových slov.
Za každým klíčovým slovem je v rejstříku uveden počet jeho výskytů v databázi.

Zobrazení záznamů

Před aktivací tlačítka Vyhledávání lze ve vyhledávacím formuláři výběrem z menu nastavit požadované řazení záznamů podle

■ roku obhajoby práce (chronologicky sestupně)
■ autora práce
■ názvu práce
■ vedoucího práce
■ katedry

Seznam záznamů lze prohlížet ve 2 formátech zobrazení

■ standardní formát obsahuje tyto údaje: Název : podnázev [druh práce] / autor; vedoucí práce. – Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, rok obhajoby. – Počet stran. – Katedra. – Práce uložena. – Signatura ■ formát s klíčovými slovy obsahuje navíc klíčová slova k danému záznamu.

Tisk záznamů

Se seznamem záznamů lze dále pracovat, celý seznam nebo vybrané záznamy lze kopírovat a uložit do souboru pro tisk nebo k dalšímu využití.

6. 10. 2004